Health 4 Senior

บุหรี่ เหล้าแพงไปไหน!! จากภาษีบาป 2% สู่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

ในยุคที่ภาษีสินค้าต่าง ๆ เริ่มทยอยขึ้น รวมไปถึงกลุ่มภาษีสินค้าบาป อย่างเหล้า และบุหรี่ ซึ่งเป็นกระแสร้อนแรงในโลกโซเชียล ซึ่งในบรรดาหลากหลายแนวคิดนั้น ก็ยังมีเหตุผลสนับสนุนในเชิงสุขภาพที่น่าสนใจ เนื่องจากคาดการณ์ว่าการเก็บอัตราภาษีที่เพิ่มขึ้น จะสามารถเพิ่มแรงจูงใจในการ ลด ละ เลิก ทั้งบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในกลุ่มคนทำงานได้ ทว่าผลหลังจากนั้นก็มีคำถามกันพอสมควรว่า หลังจากทำการเพิ่มภาษีในส่วนนี้แล้ว จะมีการจัดสรรรายได้ขั้นต่อไปอย่างไร

 

ผู้สูงอายุ

ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มตัว ความเปลี่ยนแปลงนี้จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อประเทศในหลายด้าน ซึ่งในส่วนที่ถูกพูดถึงไม่น้อย ก็จะเป็นเรื่องของสวัสดิการ และเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คือส่วนหนึ่งในนั้น บางครั้งเราอาจเรียกว่า เบี้ยยังชีพคนชรา อย่างไรก็แล้วแต่ สิ่งนี้คือเงินช่วยเหลือซึ่งภาครัฐได้จัดสรรไว้ช่วยเหลือผู้สูงอายุโดยเฉพาะ  เงินจำนวนนี้สามารถช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายรายเดือนได้ระดับหนึ่ง ตามกฎหมายมีการกำหนดเกณฑ์ของคำว่า ‘ผู้สูงอายุ’ ดังนี้

  • สัญชาติไทย
  • อายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 

จากมติ ครม.

23 พฤษภาคม 2560

เห็นชอบให้กระทรวงการคลัง ดำเนินมาตรการให้เงินช่วยเหลือ เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย โดยให้ความสำคัญกับโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐเป็นลำดับแรก

1 สิงหาคม 2560

อนุมัติหลักการร่าง พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 โดยในการแก้ไขเพิ่มเติม ได้มีการบัญญัติเรื่องการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อย และเพิ่มบทบัญญัติเกี่ยวกับที่มาของเงินกองทุนผู้สูงอายุ

7 พฤศจิกายน 2560

ดำเนินโครงการบริจาคเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้ากองทุนผู้สูงอายุ  โดยให้เริ่มโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 มอบหมายให้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ้างกรมธนารักษ์ผลิตเหรียญเชิดชูเกียรติ และจัดส่งไปยังผู้บริจาค และให้คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ พิจารณากำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการจัดสรรเงินช่วยเหลือเพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

 

จากภาษีบาป 2% สู่เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

เมื่อปลายปี พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ได้มีราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560 กล่าวถึงการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพแก่ผู้สูงอายุ ดังนี้

มาตรา 15/1 ให้เรียกเก็บเงินบํารุงกองทุนจากผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบ ในอัตราร้อยละสองของภาษีที่เก็บจากสุราและยาสูบตามกฎหมาย ว่าด้วยภาษีสรรพสามิต และให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีดังกล่าวเป็นผู้มีหน้าที่ส่งเงินบํารุงกองทุน พร้อมกับชําระภาษี สรรพสามิต ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนด ในการคํานวณเงินบํารุงกองทุนตามวรรคหนึ่ง หากมีเศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง

มาตรา 15/2 ให้กรมสรรพสามิตและกรมศุลกากรเป็นผู้ดําเนินการเรียกเก็บเงินบํารุงกองทุน ตามมาตรา 15/1 เพื่อนําส่งเข้ากองทุนตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกําหนด โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน เพื่อประโยชน์ในการเรียกเก็บเงินบํารุงกองทุนตามวรรคหนึ่ง เงินบํารุงกองทุนให้ถือเป็นภาษี แต่ไม่ให้นําไปรวมคํานวณเป็นมูลค่าของภาษี

ซึ่งจากการกำหนดเรียกเก็บเงินบํารุงกองทุน จากผู้มีหน้าที่เสียภาษีสรรพสามิตในส่วนที่เกี่ยวกับสินค้าสุราและยาสูบ ในอัตรา2% นั้น สามารถประเมินเป็นงบประมาณได้ราว 4,000 ล้านบาทต่อปีที่จะเข้าสู่กองทุนผู้สูงอายุ เงินในจำนวนนี้จะถูกจัดให้ยังผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยต่อไป

 

ผู้สูงอายุแบบไหนที่มีสิทธิได้รับเบี้ยยังชีพ

  • ผู้สูงอายุที่มีบัตรคนจน (บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
  • ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 60 ปีบริบูรณ์
  • รายได้น้อย ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี
  • ไม่เป็นผู้ได้รับสวัสดิการหรือสิทธิประโยชชน์อื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

อัตราเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดือน

  • อายุ 60-69 ปี รับเดือนละ 600 บาท
  • อายุ 70-79 ปี รับเดือนละ 700 บาท
  • อายุ 80-19 ปี รับเดือนละ 800 บาท
  • อายุ 90 ปี ขึ้นไป รับเดือนละ 1,000 บาท

การประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ แน่นอนว่าย่อมส่งต่อการช่วยเหลือผู้สูงอายุโดยตรง เพื่อเป็นทุนใช้จ่ายเกี่ยวกับการคุ้มครอง การส่งเสริม และการสนับสนุนผู้สูงอายุมีรายได้ไม่เพียงพอต่อการยังชีพ นี่ถือเป็นอีกหนึ่งแนวทางดี ๆ ซึ่งเกิดจากภาษีบุหรี่และเหล้านั่นเอง นอกเหนือไปจากนั้นยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ บริจาคเงินเข้าสู่กองทุนผู้สูงอายุได้โดยตรง ซึ่งการบริจาคนี้ สามารถนำไปลดหย่อนภาษีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดได้อีกด้วย

 

เรียบเรียงโดย: กองบรรณาธิการ
แหล่งที่มา: www.thairath.co.th, www.bangkok.go.th, www.dop.go.th
ภาพประกอบจาก: www.freepik.com

บทความที่เกี่ยวข้อง

แสดงความคิดเห็น