Health 4 Senior

เว็บบอร์ด

กองบรรณาธิการ

ข้อมูลการใช้งานเว็บบอร์ด โดยหลักการทีมงานได้ประสานงานกับผู้เชี่ยวชาญในการเข้ามาตอบคำถาม อย่างไรก็ตามข้อมูลทางด้านการแพทย์ในบางเรื่อง ไม่สามารถตอบหรือให้คำแนะนำผ่านทางเว็บบอร์ด ทีมงานจะใช้วิธีการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการติดต่อไปยังหน่วยงานหรือบุคคลากร ที่สามารถให้ข้อมูลในเรื่องดังกล่าวได้

Notifications
Clear all
Share: