Health 4 Senior

หมวดหมู่ : ธรรมะ/แรงบันดาลใจ

5 สถานที่ปฏิบัติธรรมกรรมฐานสร้างจิตผ่องใส

กองบรรณาธิการ
ในสังคมซึ่งรายล้อมไปด้วยการแข่งขันและความสับสน ส่งผลทำให้ภาวะร่างกายและจิตใจเกิดความตึงเครียดหลายด้าน บางคนเลือกที่จะหลีกเร้นจากความวุ่นวายเหล่านั้นด้วยการออกเดินทางท่องเที่ยว ในขณะที่บางคนอาจมุ่งสู่ศาสนายึดเหนี่ยวทางจิตใจ...

รู้แจ้งด้วยสติ เป็นที่ตั้งกับสภาวะแห่ง สติปัฏฐาน 4

กองบรรณาธิการ
ภายใต้หลักธรรมคำสอน ที่พระพุทธเจ้าหลงเหลือไว้ให้แก่พุทธศาสนิกชน ‘สติ’ คือหนึ่งในเครื่องมืออันทรงพลัง ซึ่งสามารถนำทางไปสู่การรู้แจ้ง ช่วยให้เราระลึกรู้วาระแห่งจิตแต่ละขณะ นำไปสู่ความเข้าใจของแต่ละสิ่งที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดี แม้หลายคนจะทราบว่า ‘สติ’ คือ ‘ประธาน’...