Health 4 Senior

หมวดหมู่ : ธรรมะ/แรงบันดาลใจ

รู้แจ้งด้วยสติ เป็นที่ตั้งกับสภาวะแห่ง สติปัฏฐาน 4

กองบรรณาธิการ
ภายใต้หลักธรรมคำสอน ที่พระพุทธเจ้าหลงเหลือไว้ให้แก่พุทธศาสนิกชน ‘สติ’ คือหนึ่งในเครื่องมืออันทรงพลัง ซึ่งสามารถนำทางไปสู่การรู้แจ้ง ช่วยให้เราระลึกรู้วาระแห่งจิตแต่ละขณะ นำไปสู่ความเข้าใจของแต่ละสิ่งที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ดี แม้หลายคนจะทราบว่า ‘สติ’ คือ ‘ประธาน’...