Health 4 Senior

Tag : การหายใจ

สัญญาณชีพ (Vital Sign)

กองบรรณาธิการ
สัญญาณชีพ (Vital Sign) คือ อาการสำคัญที่สุดของสิ่งมีชีวิตที่ช่วยบอกถึงความปกติหรือความผิดปกติของร่างกาย ประกอบด้วย 4 อาการแสดง (Sign อาการที่แพทย์สามารถตรวจพบได้) คือ...

ภาวะหยุดหายใจขณะหลับ

กองบรรณาธิการ
หยุดหายใจขณะหลับ เป็นภาวะที่การหายใจในขณะหลับถูกหยุดและเริ่มใหม่เป็นช่วง ๆ ตลอดระยะเวลาการนอน ซึ่งมีได้หลายประเภท ที่พบมากที่สุดคือ ภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้น (Obstructive Sleep Apnea: OSA)...