Health 4 Senior

Tag : งานเสริม

วางแผนการเงินหลังกษียณ…ค่าใช้จ่ายทางสุขภาพกับวัยชรา

กองบรรณาธิการ
ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพของผู้เกษียณอายุ เป็นประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้อง และมีผลกระทบอย่างมากกับชีวิตหลังวัยทำงาน ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยที่คนมากกว่า 50% จะรู้สึก วิตกกังวล กับสถานการณ์ในอนาคต เพราะเวลาที่สุขภาพถดถอย...