Health 4 Senior

Tag : เกษียณแล้วทำอย่างไร

7 เช็คลิสต์…บ้านของคุณเหมาะสมต่อพ่อแม่ผู้สูงวัยหรือไม่

กองบรรณาธิการ
ไม่มีใครอยากอยู่ตามลำพัง...ส่วนใหญ่ถ้าเลือกได้ ก็ไม่อยากจากบ้านเกิดที่คุ้นชินไปยังสถานที่อื่น...เมื่อคนเราเริ่มแก่ตัวลง เข้าใกล้ช่วงที่ต้องเกษียณเข้าไปทุกที เชื่อว่าหลายคนมักมีความวิตกกังวลลักษณะนี้ เช่นเดียวกับบ้านที่มีพ่อแม่ซึ่งกำลังเข้าสู่วัยเกษียณ...