Health 4 Senior

Author : นพ. คมสิงห์ เมธาวีกุล

นพ. คมสิงห์ เมธาวีกุล
1 บทความ - 0 Comments
นพ. คมสิงห์ เมธาวีกุล หน่วยสรีระไฟฟ้าหัวใจ กลุ่มงานอายุรศาสตร์หัวใจ สถาบันโรคทรวงอก | จบการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมาได้ทำการศึกษาและได้รับวุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ และวุฒิบัตรอนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ และประกาศนียบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านคลินิก อนุสาขาไฟฟ้าหัวใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล | อาจารย์ผ่านการทำงานที่สำคัญในหลายบทบาทหน้าที่ เช่น หัวหน้าศูนย์วิจัยทางคลินิก กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี กลุ่มภารกิจด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันโรคทรวงอก, อนุกรรมการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจของสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์, คณะทำงานพัฒนาเครือข่ายทางคลินิกพหุสถาบัน กรมการแพทย์, คณะอนุกรรมการจัดทำ Web site โรคหัวใจสำหรับประชาชน ของสมาคมแพทย์โรคหัวใจฯ และงานอื่น ๆ อีกหลายหน้าที่

โรคหัวใจขาดเลือด โรคกล้ามเนื้อหัวใจตาย

โรคหัวใจขาดเลือดหรือโรคหลอดเลือดหัวใจตีบ (Ischemic heart disease) เป็นโรคหัวใจที่เกิดจากการตีบตันของหลอดเลือดแดงที่เลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจ ทำให้เลือดไปเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจลดลง ส่งผลให้ผู้ป่วยเกิดอาการเจ็บหน้าอกเป็นครั้งคราว เช่น ขณะโกรธจัด รีบจัด เครียด หรือออกกำลังกาย เรียก โรคหัวใจขาดเลือดชั่วขณะ (Angina pectoris) โดยหากปล่อยไว้ไม่ได้ทำการรักษา...