Health 4 Senior

Tag : วิธีถนอมความรัก

4 วิธีถนอมความรักต่างวัย…อายุไม่ใช่ปัญหา

กองบรรณาธิการ
ความรักเป็นเรื่องของคนสองคน แต่เมื่อความรักของคนสองคนเป็นรักต่างวัย คนส่วนใหญ่มักจะให้ความสนใจเป็นพิเศษ นอกจากอยู่ในความสนใจของผู้คนแล้ว ก็อาจจะมีประโยคคำพูดมาตอกย้ำให้เป็นที่สนใจของคนทั่วไป เช่น ‘โคแก่กินหญ้าอ่อน’ บ้างล่ะ...